Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pacjentów Centrum Medyczne Sanmedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. J. U. Niemcewicza 17 lok. U1, 00-001 Warszawa, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu usług medycznych na podstawie: art. 9 ust. 2 lit h) RODO; Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.; Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r.; Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z wyżej wymienionych aktów prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia świadczeń medycznych;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane lekarzom współpracującym z Centrum Medycznym Sanmedica sp. z o.o. z siedzibą Warszawie przy ul. J. U. Niemcewicza 17 lok. U1, 00-001 Warszawa oraz procesorowi danych osobowych LekSeek ® Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 465, 02-844 Warszawa; a w przypadku wystawienia faktury VAT – firmie rachunkowej w zakresie niezbędnym do obsługi księgowej; ponadto dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora danych osobowych podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.; Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996r.,

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. oraz w przepisach ustaw szczególnych;

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu;

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; U S T AWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Art. 25. 1.

 

Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

a) nazwisko i imię (imiona),

b) datę urodzenia,

c) oznaczenie płci,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;

3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;

4) datę sporządzenia.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w komunikacji marketingowej

Centrum Medyczne Sanmedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. J. U. Niemcewicza 17 lok. U1, 02-306 Warszawa, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania komunikacji marketingowej poprzez e-mail i/lub SMS, zgodnie ze zgodami zaznaczonymi przez Panią/Pana w formularzu. Przetwarzane dane osobowe ograniczają się do: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu;

2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;

3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym procesorom danych osobowych: – FreshMail Sp. z.o.o. z siedzibą przy alei 29 Listopada 155c, 31-406 w Krakowie, NIP: 675-149- 63-93 – wysyłanie komunikacji poprzez e-mail, – ComVision Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Toszeckiej 101, 44-100 w Gliwicach, NIP: 969-156-67- 36 – wysyłanie komunikacji poprzez SMS;

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych może Pani/Pan zgłaszać pod adresem mailowym: kontakt@sanmedica.pl;

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.